Doc. dr. sc. Dubravka Šimunović

U KOLUMNI NA PORTALU SUVREMENA ŽENA

Magistrirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od 1988. godine zaposlena je na Zdravstvenom Veleučilištu u zvanju je docenta i trajnom zvanju profesora strukovnih studija. Stručni interes usmjerila je na očuvanje mentalnog zdravlja u svim dobnim skupinama. Kao redovni profesor na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu izvodi nastavu za potrebe Studija radne terapije. Kao vanjski predavač održava nastavu na poslijediplomskom studiju Kreativne terapije Osijeku.

Nositeljica je strukovnog kolegija za potrebe izvođenja nastave na Visokoj školi u Prijedoru. Uz kongresna priopćenja na tuzemnoj i inozemnoj razini jedno je vrijeme aktivno sudjelovala kao predavač na međunarodnom projektu iz mentalnog zdravlja za potrebe edukacije zdravstvenih djelatnika u Bosni i Hercegovini.

Od 2020. godine kao licencirana psihoterapeutkinja aktivno je angažirana u očuvanju mentalnog zdravlja kod adolescenta i radno aktivnih osoba. Kontinuirano ulaže u nova znanja iz područja mentalnog zdravlja kroz sudjelovanje na tečajevima iz srodnih, kao i različitih psihoterapijskih pravaca. Profesionalni interes je usmjerila u rad s traumatiziranim osobama. Od 2023. godine licencirani je EMDR terapeut. U slobodno vrijeme svoj kreativni potencijal istražuje kroz kreativne sadržaje koji su za nju samonjegujući i samopodržavajući.

error: Content is protected!